ครม. แต่งตั้งนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต่ออีกหนึ่งวาระ

                                     


4 กันยายน 2566 - นายทรงพล ชีวะปัญญำโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เข้าทำงานที่สถาบันฯ เป็นวันแรก หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) แล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 


นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 50 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 


ด้านคุณวุฒิการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต B.S. Finance, University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ อาทิ นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย