ดร. พรชัย ฐีระเวช  
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร