แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการดำเนินงานทั่วไป หรือการทุจริต  


ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส/ยื่นข้อร้องเรียนการดำเนินงานทั่วไป หรือการทุจริต

  • กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการดำเนินงานทั่วไป หรือการทุจริตอันเกิดจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องหรือเอกสารผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- มายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ถึง

               ผู้อำนวยการสถาบัน

               อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27 

               เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

               เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แบบฟอร์มร้องเรียนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก


  • กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการดำเนินงานทั่วไป หรือการทุจริตอันเกิดจากผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องหรือเอกสารผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- มายื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ถึง

               ประธานคณะกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

               อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25-27 

               เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

               เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แบบฟอร์มร้องเรียนผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก