คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

   คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกรรมการและเลขานุการ


องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท 
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
 กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
5. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง
8. นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ สคฝ. ซึ่งมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการและ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง


ความถี่ในการจัดประชุม 

มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง