คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

   คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกรรมการและเลขานุการ


องค์ประกอบของคณะกรรมการ

 ประธานกรรมการ
 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
 กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ สคฝ. ซึ่งมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการและ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง


ความถี่ในการจัดประชุม 

มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง