TH EN
หน้าหลัก >> งบการเงิน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดงบการเงิน ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | ข้อมูลเผยแพร่ >> งบการเงิน
งบการเงิน
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

หน้า : [1]
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์