TH EN
หน้าหลัก >> คำสั่ง/หลักเกณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | กฎหมาย >> คำสั่ง/หลักเกณฑ์
คำสั่ง/หลักเกณฑ์
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการทำธุรกรรมขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนหรือซื้อโดยมีสัญญาขายคืน พ.ศ. 2553
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง การกำหนดหลักทรัพย์อื่น พ.ศ. 2553
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการนำส่งเงินเพิ่ม พ.ศ. 2552 (ฉบับประมวล)
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง พิธีปฏิบัติของบริการรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก พ.ศ. 2555
  ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการวางเงินต่อสำนักงานวางทรัพย์ พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับเงินกรณีผู้ฝากเงินไม่ได้รับเงินตามมาตรา 53/2 พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและตรวจสอบข้อมูลตามมาตรา 53/1 พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามมาตรา 53 พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยและประเภทเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง พ.ศ. 2555
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการนำส่งเงินเพิ่ม พ.ศ.2552
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการนำส่งเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552
 ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การนำส่งเงินเพิ่ม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 ข้อบังคับสถาบันคุ้มครองเงินฝากว่าด้วยการใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ พ.ศ.2552

หน้า : [1]
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์