TH EN
 
โครงการสร้างวิทยากรทวีคูณเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก (Train the Trainer)
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาดำเนินงานร่วมกับสถาบันเพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝากของประเทศไทย และการดำเนินงานของสถาบันทั้งในภาวะปกติและกรณีเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กรต้นสังกัด และช่วยในการตอบคำถามให้กับผู้ฝาก และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากได้
 
เอกสารการอบรม
 
เอกสารอ้างอิง
 
บทความที่น่าสนใจ
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์