TH EN
ข้อมูลองค์กร >> คณะกรรมการ
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์


 
 

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
กรรมการผู้แทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และประธานคณะอนุกรรม
การตรวจสอบ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

  • ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม

  • ปริญญาโท  ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี  สาขาการเงินและการธนาคาร จาก Wharton School of Business,University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน (ในอดีต)
  • ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน โดยทำหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  และเลขานุการร่วมในคณะกรรมการนโยบายการเงินและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนง.-กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงิน ระบบการชำระเงิน และการกำกับตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • เศรษฐกรด้านวิจัยเศรษฐกิจ และดำเนินนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานอื่นที่สำคัญ (ในปัจจุบัน)
  • 1 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝากหน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์