TH EN
ข้อมูลองค์กร
คณะกรรมการ


 
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกรรมการและเลขานุการ
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 1. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ประธานกรรมการ 
 2. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
 3. นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
 5. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 6. นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 7. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
 8. นายสาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการและเลขานุการ
       
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ สคฝ. ซึ่งมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการและ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
   
ความถี่ในการจัดประชุม
มีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์